Laden...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IkWilNieuweMeubelen.nl, onderdeel van Selekt Wonen Ter Veen Borger B.V..
 

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt.
Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.
Formulier: (elektronisch) document waarin een nadere specificatie van het Product of de Dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product of de Dienst wordt geplaatst of waarmee het Product of de Dienst wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed.
Leverancier: de besloten vennootschap Selekt Wonen Ter Veen Borger B.V., gevestigd te (9531 JL) Borger aan de Bloemdijk 1 A, ingeschreven onder nummer 04018230 bij de Kamer van Koophandel voor Drenthe. 

Website: de website op www.ikwilnieuwemeubelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website. Afnemer accepteert deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden uit de Privacyverklaring eveneens door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier

4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de internetbrowser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
4.2 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
4.3 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.
4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten en/of Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website of anderszins bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of op de Website of elders door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is aangegeven.
6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
7.2 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de Website van Leverancier voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Consument zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten en eisen aan content

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen.
8.2 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 9: Privacy

9.1 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier gegevens verwerkt over Afnemer, indien hij de Website van Leverancier bezoekt, waaronder diens activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten en/of Diensten die Afnemer heeft besteld.
9.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer of bank- of girorekeningnummer voor zover Afnemer Producten en/of Diensten van Leverancier afneemt. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.
9.3 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
9.4 Leverancier zal de persoonsgegevens van Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 10: Garanties

10.1 Gebreken welke door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Leverancier, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.
11.2 Leverancier biedt haar Website, Producten en/of Diensten aan vanuit Nederland en staat niet in voor de rechtmatigheid en de beschikbaarheid van het gebruik van de Website, de Producten en/of Diensten in andere locaties en jurisdicties. Afnemers die de Website, de Producten en/of Diensten gebruiken van buiten Nederland gebruiken de website op eigen risico en verantwoordelijkheid voor de naleving van het plaatselijke recht.
11.3 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde vergoedingen exclusief BTW.
11.4 Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Website, Producten en/of Diensten.
11.5 De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was of die Leverancier van Afnemer heeft verkregen ter publicatie.

Artikel 14: Beëindiging van de overeenkomst

14.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
14.3 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Leverancier het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.4 Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval Leverancier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen.
14.5 In geval van een beëindiging zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– geheimhouding;
– Intellectuele Eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 15: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
15.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
15.3 Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.
15.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
15.5 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
15.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.7 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.